Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Op deze website stelt Gerechtsdeurwaarders-kantoor Mellema bepaalde informatie ter beschikking van het publiek. Voor alle duidelijkheid: overal waar in deze tekst wordt gesproken over Gerechts-deurwaarderskantoor Mellema, kunt u ook lezen R.F. Mellema gerechtsdeurwaarder en of andere aan hem gelieerde werkmaatschappijen. Hoewel Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garandeert zij niet dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie, behoudens opzet of grove schuld van Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema, haar geaffilieerde ondernemingen en hun hoogste leidinggevende personeel. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt. U kunt ook informatie verkrijgen bij Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema, haar bestuurder(s) en/of directeur(en) kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.