Tel:
Fax:
Email:

0251-20 38 88
0251-20 38 80
[email protected]

 

Algemene Voorwaarden Mellema

Printversie
Algemene voorwaarden (PDF-bestand)

Kunt u het document niet openen of lezen, download dan gratis het programma Adobe Reader.

Internetversie

1. Begrippen

Mellema:
Gerechtsdeurwaarderskantoor Mellema B.V., gevestigd te Beverwijk aan de Laan der Nederlanden 110

Werkzaamheden:
Ambtelijke werkzaamheden: de werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeur-waarderswet;

Niet ambtelijke werkzaamheden: werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden;

Incassowerkzaamheden: werkzaamheden met als doel om betaling te verkrijgen van vorderingen, niet zijnde ambtshandelingen;

Geïncasseerde bedragen: Bedragen die na het verlenen van de opdracht aan Mellema door- of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan. Hierbij is niet van belang of de betaling aan Mellema, rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde wordt voldaan. Ook betaling in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt. Bij intrekking van een reeds verstrekte incasso opdracht zonder duidelijke en voor Mellema aanvaardbare gronden wordt de vordering geacht te zijn geïncasseerd en zal de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Opdrachtgevers:
Tussenpersonen: advocaten, procureurs en ge-rechtsdeurwaarders;

Adviseurs: bedrijven of instellingen met een eigen juridische afdeling;

Overige opdrachtgevers:opdrachtgevers die niet als tussenpersoon of adviseur kunnen worden aangemerkt.


2. Dienstverleningstrajecten:
Om het verloop van de zaak vanaf het moment dat deze in behandeling wordt genomen overzichtelijk te houden wordt gewerkt volgens het kwaliteits-managementsysteem van Gerechtsdeurwaarders-kantoor Mellema B.V., zoals dit door Bureau Veritas is gecertificeerd volgens de NEN en ISO 9001:2008 norm.

2.1 Minnelijk traject:
Dit betreft het traject waarin een opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden. Het minnelijk traject eindigt op het moment dat er gerechtelijke maatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

Werkzaamheden tijdens dit traject:

 1. beoordelen van een vordering op juridische- financiële en praktische haalbaarheid,
 2. aanmanen (eventueel herhaald) van de schuldenaar, eventueel door middel van een sommatie exploot,
 3. corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde,
 4. voeren van overleg met de opdrachtgever,
 5. plegen van verhaalsonderzoek indien overeengekomen,
 6. beoordelen van betalingsvoorstellen,
 7. administreren en bewaken van betalingsregelingen,
 8. verrichten van incassowerkzaamheden.

2.2. Rechtelijk traject:
Dit traject start op het moment dat in de minnelijke fase onvoldoende resultaat wordt bereikt en opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden en duurt tot het moment dat er executiemaatregelen ter invordering dienen te worden genomen.

2.2.1 Voorbereidende werkzaamheden
Het bepalen van de processtrategie, de te nemen gerechtelijke maatregelen en eventueel bewarende maatregelen.

Vervolgwerkzaamheden

2.2.2 Procesinleiding
Het verrichten van de door de opdrachtgever verlangde proces inleidende ambtshandelingen. Ook bewarende maatregelen worden hieronder begrepen.

2.2.3 Rolwaarneming
Het indienen en/of doorgeleiden van stukken, het verrichten van rolhandelingen alsmede het kort beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering. Bij geconstateerde substantiële afwijking wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en de verdere behandeling opgeschort tot diens standpunt bekend is.

2.2.4 Zittingswaarneming
Het waarnemen van rechtszittingen waarbij de opdrachtgever de verschijning van Mellema verlangt ter begeleiding van de procespartij als gemachtigde of ter waarneming.

2.2.5 Procesvoering
Het voeren van een gerechtelijke procedure, maatregelen ter bewaring hieronder begrepen, waarbij de inhoudelijke procesvoering door of onder verantwoordelijkheid van Mellema wordt gevoerd.

2.2.6 Beoordeling procesresultaat
Hieronder wordt verstaan het inhoudelijk beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering en het daarbij adviseren omtrent de mogelijkheden en kansen voor wat betreft het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis.

2.3 Executie traject
Dit traject start zodra er een gerechtelijke beslissing of anderszins voor executie vatbare titel voorhanden is en opdracht aan Mellema wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden

Ambtelijke werkzaamheden tijdens dit traject

2.3.1 Betekening
Hieronder wordt verstaan het betekenen van de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de schuldenaar en/of derden.

2.3.2 Executiehandeling
Hieronder wordt verstaan het verrichten van een of meer ambtshandelingen in het kader van de tenuitvoerlegging van de executoriale titel.

2.3.3 Executiewerkzaamheden
Hieronder wordt verstaan het beoordelen welke ambtshandelingen het meest effectief zijn om te komen tot nakoming van de opgenomen veroordeling(en).

2.3.4 Minnelijke werkzaamheden

Werkzaamheden tijdens dit traject:

 1. beoordelen van een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid,
 2. aanmanen (eventueel herhaald) van de schuldenaar
 3. corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde
 4. voeren van overleg met de opdrachtgever
 5. plegen van verhaalsonderzoek indien overeengekomen,
 6. beoordelen van betalingsvoorstellen,
 7. administreren en bewaken van betalingsregelingen,
 8. verrichten van incassowerkzaamheden.

2.4 Dienstverlening losse opdrachten
Naast genoemde trajecten kent Mellema ook losse dienstverleningsmodules die geen betrekking hebben op het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of proces-voering.

Deze werkzaamheden zijn ondergebracht in afzonderlijke modules

 1. Beoordelen van juridische vraagstukken
 2. Geven van adviezen
 3. Begeleiding
 4. Detachering
 5. Interim-creditmanagement
 6. Alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door Mellema in het kader van haar bedrijfsvoering kunnen worden aangeboden.

3. Tarieven
Het tarievenschema dat gehanteerd wordt tijdens de diverse dienstverleningstrajecten is gesplitst in tarieven voor ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden.

3.1 Tarieven voor ambtelijke werkzaam-heden

3.1.1. Als uitgangspunt zal voor een ambtshandeling een bedrag in rekening worden gebracht dat gelijk is aan het schuldenaarstarief ingevolge het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG) van 4 juli 2001.

3.1.2. Bij ambtshandelingen die verricht worden tijdens werkzaamheden zoals bedoeld in art 2.2.2, 2.3.1 en/of 2.3.2 wordt het tarief gerekend conform art 3.1.1. mits:

 1. de betreffende ambtshandeling niet op dezelfde dag als die van verstrekking van de opdracht dient te worden verricht. Bij opdrachten tot het uitvoeren van ambtshandelingen die hiervan afwijken is Mellema gerechtigd het tarief zoals bedoeld in art 3.1.1. te verhogen met vijftig procent indien de opdracht op die dag voor 09.00 uur is ontvangen en met honderd procent indien de opdracht tot het verrichten van de ambtshandelingen op die dag door Mellema is ontvangen na 09.00 uur,
 2. De ambtshandeling niet na 18.00, of op een zaterdag, of op een zondag of een nationaal erkende feestdag dient te worden verricht. Bij ambtshandelingen die hiervan afwijken is Mellema gerechtigd het tarief zoals bedoeld in art 3.1.1. te verhogen met honderd procent.

3.1.3 Indien een ambtshandeling naar beoordeling van Mellema een buitengewone hoeveelheid werk met zich meebrengt, heeft Mellema het recht om af te wijken van de in art 3.1.1 en 3.1.2 genoemde tarieven en zal zij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van de opdracht een voorstel doen tegen welk tarief zij de ambtshandeling zal kunnen uitvoeren.

3.1.4. In die gevallen waarin het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders niet voorziet in een schuldenaarstarief voor niet afgeronde ambtshandelingen, is Mellema gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, minimaal de helft van het bedrag, vastgesteld in het desbetreffende onderdeel van art 2 Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.1.5 Indien ambtshandelingen in het kader van incasso worden gegeven in samenhang met een opdracht als bedoeld in art 2.1, 2.2.1, 2.2.2, en/of 2.3 wordt het tarief berekend conform art 3.1.1, tenzij naar het oordeel van Mellema bijzondere omstandigheden aanleiding geven daarvan af te wijken. In dat geval zal Mellema hieromtrent tevoren nadere overleg plegen en aan de opdrachtgever een prijsopgave verstrekken. In elk geval is Mellema bevoegd om ambtshandelingen als bedoeld in dit artikel door derden te doen verrichten.

3.1.6 Indien Mellema optreedt als verzendende / ontvangende instantie als bedoeld in EG verordening 1348/2000, wordt voor de werkzaamheden het geldende Btag-tarief in rekening gebracht.

3.2 Tarieven voor niet-ambtelijke werk-zaamheden

3.2.1. Basisvergoeding
In alle zaken waarin Mellema een dossier dient aan te leggen en gegevens van de zaak in haar administratie dient te verwerken is een basisvergoeding van minimaal € 35,00 verschuldigd. Indien op grond van deze Algemene Voorwaarden een hoger bedrag verschuldigd is, vervalt deze basisvergoeding. Indien een lager bedrag verschuldigd is, wordt ten minste de basisvergoeding in rekening gebracht.

3.2.2 Verschotten
De verschotten die Mellema gedurende de uitvoering van enige opdracht aan derden dient te voldoen, worden met een opslag naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven voor de behandeling doorbelast aan de opdrachtgever.

3.2.3 Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het minnelijk traject wordt het tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag berekend.

3.2.4 Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de voorbereidende fase van het rechtelijk traject wordt het tarief van € 75,00 tot € 100,00 per uur berekend, waarbij het eerste tarief geldt voor het inschakelen van een medewerker en het tweede tarief geldt voor het inschakelen van een (kandidaat) gerechtsdeurwaarder.

3.2.5 Tijdens de vervolgfase van het rechtelijk traject worden voor de volgende werkzaamheden de volgende tarieven gehanteerd:

 1. Rolwaarneming; hier geldt voor zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de dienende dag, een tarief van vijftig procent van het gemachtigde salaris volgens het geldende liquidatietarief, vermeerderd met een bedrag van € 7,50 per rolhandeling.
 2. Zittingswaarneming door een medewerker; hiervoor geldt een tarief van € 75,00 per uur.
 3. Procesvoering; hiervoor geldt een tarief van € 100,00 per uur.
 4. Beoordeling procesresultaat; hiervoor geldt een tarief van € 75,00 per uur.

3.2.6 Tijdens het executie traject worden voor de volgende werkzaamheden de volgende tarieven gehanteerd:

 1. executiewerkzaamheden (2.3.3): Hiervoor geldt een tarief van 5% over het geïncasseerde bedrag.
 2. minnelijke executiewerkzaamheden (2.3.4): Hiervoor geldt een tarief van 10% over het geïncasseerde bedrag.

3.2.7 Voor het verwerken van losse opdrachten wordt een tarief van € 75.00 per uur in rekening gebracht.

3.3. Afwijkende tarieven en afspraken

3.3.1 Bij opdrachten die zich uitstrekken over de dienstverleningstrajecten 2.1 tot 2.3 wordt een incassotarief in rekening gebracht van 15% over het geïncasseerde bedrag, waarbij Mellema zal trachten deze kosten zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen, tenzij de inhoud van de tussen opdrachtgever en debiteur gesloten overeenkomst of de wet zich daartegen verzet.

3.3.2 Opdrachtgevers kunnen met Mellema schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van de dienstverleningstrajecten en daarbij behorende tarieven. Reeds bestaande schriftelijk vastgelegde afspraken worden onverkort gehandhaafd, behalve waar het betreft ambtelijke tarieven.

3.4 Omzetbelasting
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbe-lasting.

3.5 Indexering
Mellema behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren.

4 Voorschotten

4.1 Mellema is gerechtigd om alvorens de acceptatie van de opdracht plaatsvindt dan wel gedurende de uitvoering van de opdracht een voorschot te verlangen voor ambtelijke werkzaamheden ter hoogte van het tarief als bedoeld in art 3.1.1.

4.2 Mellema is gerechtigd om alvorens de acceptatie van de opdracht plaatsvindt dan wel gedurende de uitvoering van de opdracht een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten met betrekking tot de niet-ambtelijke werkzaamheden.

4.3 Indien voor een opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in één van de dossiers aangemerkt als voorschot, tenzij met de opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van geïnde gelden.


5. Betalingen

5.1 Mellema is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden.

5.2 Mellema is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 4.

5.3 Alle betalingen die aan Mellema verschuldigd zijn dienen te gebeuren binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie(s) die Mellema haar opdrachtgevers heeft toegezonden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties.

5.4 Indien een opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de toegezonden declaratie(s) te voldoen is Mellema gerechtigd een contractuele boete op te leggen van 15% van de openstaande declaratie(s), onverminderd de verschuldigde rente als genoemd in art 5.3. Deze boete is eveneens verschuldigd indien Mellema maar één brief verzendt om buitengerechtelijk betaling van zijn declaratie te verkrijgen. Tevens is Mellema in dat geval gerechtigd tot het doen nemen van incassomaatregelen. Zo Mellema door het verzuim van de opdrachtgever wordt genoopt tot het nemen van rechtsmaatregelen, dan is zij gerechtigd de volledige kosten verbonden aan de rechtsgang bij de opdrachtgever te verhalen, onder compensatie van de door de rechter geliquideerde kosten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Mellema is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Mellema gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij er wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.

6.2 Mellema is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere schade, waaronder gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van Mellema deze schade erkent en dekt.

6.3 Mocht Mellema toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van Mellema wordt gegeven, dan wel erkend, niet te boven gaan.

7. Overige bepalingen

7.1 Mellema is te allen tijde bevoegd deze voor-waarden geheel of ten dele te wijzigen en/of aan te vullen.

7.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

8. Toepasselijk recht
Op de betrekking tussen de opdrachtgever en Mellema is het Nederlands recht van toepassing.

9. Datum en deponering
Deze voorwaarden zijn op 15 oktober 2007 in werking getreden.